top of page

SANATS KUMARA

Šis apraksts ir neliels mēģinājums sniegt priekšstatu par Lielo Gudro un Zemes cilvēces Vadītāju Sanatu Kumaru.

Daudzus gadsimtus Sanata Kumaras vārds bija pazīstams austrumu gudrajiem, bet apslēpts rietumu cilvēcei. Austrumu reliģiskajās tradīcijās Sanatam Kumaram ir dažādas lomas. Katra no tām atklāj Viņa Dievišķā Es šķautnes. Hinduismā viņu godā kā vienu no septiņiem Brahmas dēliem. Viņus attēlo kā savu šķīstību saglabājušus jaunekļus. Vārdi Sanat Kumara sanskritā nozīmē mūžīgi jaunais. Hinduistu svētajos rakstos Sanats Kumara dēvēts par izcilu gudro un tādu, kas iepazinis Brahmanu.

 

Sanatu Kumaru mēs pazīstam arī kā zoroastrisma augstāko Dievu Ahuru Mazdu. Vārdi "Ahura Mazda" nozīmē "Gudrais Kungs" vai "Kungs, kas sniedz zināšanas". Viņš pārstāv Labuma principu, būdams cilvēces aizstāvis un ļaunuma principa pretinieks. Vecajā derībā Sanatu Kumaru dēvē par Cienīgo Sirmgalvi. Pravietis Daniels saka: "Es skatījos tālāk un redzēju, ka nolika krēslus un tajos apsēdās cienīgs sirmgalvis; tam drēbes bija baltas kā sniegs un galvas mati kā tīra vilna; viņa tronis bija no uguns liesmām, un tam bija riteņi, kas gailēja kvēlojošās ugunīs." (Daniēla gr. 7:9).

20. gs. Sanata Kumaras vārds kļuva plaši pazīstams arī rietumos. Šis vārds atklāti minēts J. Blavatskas grāmatā "Slepenā Doktrīna"[1], un, kā tagad kļuvis zināms, J. Blavatska to uzrakstīja ar tiešu garīgu Būtņu līdzdalību, kuri sasnieguši augstu evolūcijas pakāpi un tagad palīdz cilvēkiem pacelties pa tiem pašiem pakāpieniem. Tāpēc šis informācijas avots pelna īpašu ievērību. "Slepenajā Doktrīnā" svētais vārds tiek rakstīts kopā: Sanatkumara. Sanatkumara nosaukts par starojošo manvantaras rītausmas dēlu, Dhiani, Dhian Kohanu, Anupadaku, par vienu no septiņiem no saprāta dzimušajiem Brahmas dēliem, Manu, Uguns dēlu, Cienīgo Sirmgalvi, visaugstāko Būtni uz Esamības pakāpieniem un vēl citādi. Ja salīdzina ar cilvēku, tad katram konkrētam cilvēkam arī ir dažādas lomas dzīvē, viņš vienlaikus ir dēls, vīrs, tēvs, viņam ir profesija, zinātniskais grāds, viņš ir kādas organizācijas biedrs un tā tālāk. Tā arī Sanatam Kumaram ir daudz dažādu titulu un vārdu izcelšanās, garīgā rakstura un darbības jomas. Lai saprastu, kas īsti ir Sanats Kumara un Viņa diženums, mums īsi jāiepazīstas ar seno zināšanu ābeci, kas rietumu pasaulei atklāta 19. gs. beigās "Slepenajā Doktrīnā".

 Šī darba pamatā ir "Dzian Grāmatas" stances. Ievadā J. Blavatska raksta: "... galvenā darba, no kura ir ņemtas stances, nav Eiropas bibliotēkās. GRĀMATA DZIAN (vai DZAN) mūsu filologiem nemaz nav zināma, jo jebkurā gadījumā viņi nekad nav dzirdējuši par to ar šādu nosaukumu. ...bet okultisma skolniekiem un visiem īstiem okultistiem tam nav lielas nozīmes. Šīs Doktrīnas galvenais pamats ir simtos un tūkstošos sanskrita manuskriptu, no kuriem daži jau ir pārtulkoti un, kā parasti, interpretācijās izkropļoti, citi joprojām gaida savu kārtu."[2] Autore ievadā raksta, ka Slepenā Doktrīna bija vispārizplatīta reliģija senajā pasaulē. Tās izplatības pierādījumi un "tās klātbūtne katrā zemē kopā ar visu tās lielo adeptu mācību pastāv līdz šai dienai Okultajai Brālībai piederošajās slepenajās svētnīcās un bibliotēkās."[3] Visi dokumenti tiek rūpīgi un saudzīgi saglabāti, lai parādītos vairāk apgaismotā laikā.

Grāmata "Slepenā Doktrīna" satur pašas stances un daudzus komentārus par tām, kas "ņemti no ķīniešu, tibetiešu un sanskrita tulkojumiem, oriģinālajiem Senzara komentāriem un skaidrojumiem no Dzian grāmatas, kas pirmo reizi dota Eiropas valodā."[4] Turklāt abu sējumu katrā otrajā daļā autore sniedz simbolu un jēdzienu papildu skaidrojumus. Stances satur kādu "abstraktu formulu", kas var tikt lietota "visai evolūcijai: mūsu sīkās Zemes evolūcijai, planētu ķēdei, kurā ietilpst mūsu Zeme, Saules Pasaulei, pie kuras pieder šī ķēde un tā tālāk augšupejošā kārtībā ... Septiņas stances, kas dotas šajā sējumā[5], ir šīs abstraktās formulas septiņi termini. Tās attiecas un apraksta septiņas lielās evolucionārā procesa stadijas, par kurām Purānās[6] runāts kā par "Septiņām Radīšanām" un Bībelē kā par "Radīšanas Dienām".[7] Turklāt "Dzian Grāmata" ir daudz senāka nekā indiešu Vēdas, nemaz nerunājot par Bībeli.

 Jebkurā radīšanas aktā ietilpst idejas rašanās un pēc tam tās īstenošana. Visuma radīšanas akts atbilstoši "Slepenajai Doktrīnai" sākas ar to, ka Augstākā Dievība, ko sauc arī par Absolūtu, absolūto Principu, Atmanu, mūžīgo neizzināmo Dievību, Parabramanu (indusi) u.tml., no neizpaustā stāvokļa pāriet izpaustajā. Tas kļūst par "Brahmu (Divdzimumu Spēku) un izvēršas par izpausto Visumu", kļūstot par "Logosa izpausto Vārdu"[8]. Tālāk notiek daudzkārtēja diferenciācija un arvien jaunu "formu" radīšana, sākot ar Dievišķo apziņu un beidzot ar fizisko matēriju. Starp tiem, kas noteiktā Radīšanas posmā pirmie pamostas aktīvai dzīvei, ir zināmas tā sauktās pirmdzimtās Dhiani Budas Būtnes vai Dhian Kohani – redzamās pasaules celtnieki. Šie daži pārvadītāji ir starpnieki starp Augstāko un zemāko. "No Gara vai kosmiskā Dompamata rodas mūsu apziņa, no kosmiskās Substances – tie daži pārvadītāji, kuros šī apziņa individualizējas un sasniedz pašapzināšanos vai domājošu apziņu."[9]

Dhian Kohanus kristieši sauc par Erceņģeļiem, indusi – par Riši Pradžapati, ebreji – par Elohimiem vai Dieva Dēliem. Visām tautām viņi ir planetārie Gari, kas cilvēkiem kļuvuši par Dieviem. I stances komentāros tēlaini atklāta Dhian Kohanu būtība: "Ah-hi (Dhian Kohani) ir Gara Būtņu pulks – eņģeļi kristietībā, Elohimi un "Vēstneši" ebrejiem – viņi ir Dievišķās vai Visuma Domas un Gribas Pārvadītāji, lai tā varētu izpausties. Viņi ir Saprātīgie Spēki, kas dod un nosaka Dabā tās likumus, un tai pašā laikā viņi paši darbojas atbilstoši Likumiem, kurus viņiem analoģiski devuši vēl Augstāki Spēki, bet viņi nav Dabas spēku "personificējums", kā bieži kļūdaini tiek uzskatīts. Šī gara Būtņu Hierarhija, caur kuriem izpaužas Visuma Saprāts, tik tiešām ir kā armija, caur kuru parādās tautas kareivīgums; tā sastāv no korpusiem, divīzijām, brigādēm, pulkiem utt.; katram ir sava individualitāte vai sava īpašā dzīve, ar noteiktu daļu brīvības darbībās un atbilstošu atbildībui; katrs iekļauts vēl plašākā individualitātē, kam pakļautas viņa personīgās intereses, un katrs ietver sevī vēl mazāku individualitāti."[10] Veltīsim uzmanību tam, ka Dhian Kohani ir uz augstas pakāpes gara Būtņu Hierarhijā, tie ir "ģenerāļi", kas vada savus daudzos "karapulkus" un tai pašā laikā pakļaujas "ģenerālisimusam". Šajos gara "karaspēkos" ir precīza hierarhiska pakļautība un pienākumu un atbildības sadalījums.

IV stances komentāros Dhian Kohani nosaukti par Kumarām, Uguns Dēliem, Agnišvatiem, septiņiem mistiskiem Gudrajiem. "Viņi ir "Uguns Dēli", jo viņi ir pirmās Būtnes, kas nākušas un attīstījušās no Sākotnējās Uguns un kas "Slepenajā Doktrīnā" saukti par "Saprātiem". "Jo Kungs Dievs... ir Uguns aprijošā".[11]" [12]. Autore paskaidro: "Uguns ir Ēters savā vistīrākajā veidā un tāpēc netiek uzskatīts par matēriju, bet ir Ētera vienotība – Dievības sekundārā izpausme."[13] Dhian Kohani tiek minēti arī kā Manu (III stances komentāros). Manu ir sava atsevišķā cikla (jeb Riņķa) aizbildnis, "katrs Manu ir īpašs dievs, visa tā radītājs un formētājs, kas parādās viņam atbilstošā esamības cikla jeb Manvantaras[14] laikā."[15]Autore sniedz Kumaru aprakstu, kas dots vienā no ezoteriskajiem tekstiem: "Kumari ir Dhiani, kas tieši nākuši no Augstākās Sākotnes un kas no jauna parādās Vaivasvata Manu[16] periodā, lai veicinātu cilvēces attīstību."[17]

Pavisam ir septiņi Kumari. Četri no viņiem bieži tiek minēti eksoteriskajos tekstos, bet trīs Kumari ir apslēpti. "Četri eksoteriskie Kumari ir SanatKumara, Sananda, Sanaka un Sanatana; un trīs ezoteriskie ir Sana, Kapila un Sanatsudžata."[18] Bet šie vārdi ir tikai pseidonīmi, kā apliecina autore.

 

Ar dažādiem vārdiem Kumari ir katrā reliģijā. Tiek minētas septiņas vai desmit dievības. "Mūsu rases ... ir cēlušās no Dievišķām Rasēm, lai arī kādos vārdos pēdējās nesauktu. Vai mums ir darīšana ar indusu Riši vai Pitri; ar ķīniešu Čin-nan un Čžan-gi – viņu "Dievišķo CIlvēku"; vai Pusdieviem no akadiešu Dingir un Mul-lil – Dievu Radītāju, vai ar "Ēnu valstības Dieviem"; ar ēģiptiešu Izīdu, Ozirisu un Totu; ar ebreju Elohimiem; vai ar Manko-Kapak un viņa peruāņu pēctečiem – teiksma visur paliek nemainīga. Katrai tautai ir septiņi vai desmit Riši-Manu un Pradžapati; septiņi un desmit Ki-i; vai desmit un septiņi Amešaspenti[19] (eksoteriski seši); desmit un septiņi haldiešu Annedoti; desmit un septiņi Sefiroti utt. Visi viņi ir cēlušies no sākotnējiem Ezoteriskās Doktrīnas Dhian Kohaniem vai no "Celtniekiem", kas minēti pirmā sējuma Stancēs."[20]

Kāda loma Kumariem ir bijusi cilvēces attīstībā?

 

Uguns Dēli (Saules Dievības) ir "īstā garīgā ES" (Es Kristus vai augstākā Manasa) ciltstēvi fiziskajā cilvēkā atšķirībā no Pitrisiem (Mēness Dieviem), kas kļuva par viņa "fiziskās formas parauga vai tipa" Tēviem, kas radīta "pēc viņu līdzības". [21] Ielūkosimies "Slepenās Doktrīnas" otrajā sējumā, kurā aprakstīta cilvēces pamatrasu rašanās un attīstība."12. Lielie Kohani aicināja Mēness Valdoņus par Gaisīgiem Ķermeņiem [un teica viņiem] "Radiet cilvēkus, jūsu dabas cilvēkus. Dodiet viņiem viņu iekšējās formas[22]. Viņa[23] saliks ārējos apvalkus (ārējos ķermeņus)...13. Viņi [Mēness Dievi] gāja katrs uz viņam paredzēto Zemi; septiņi no viņiem, katrs uz savu iedalīto daļu. Liesmas Valdoņi palika aizmugurē. Viņi negribēja iet, viņi nevēlējās radīt."[24] Starp tiem, kas "atteicās radīt pēcnācējus", autore nosauc Sanatu Kumaru. Kumari "... parādās darbības laukā, "atteikdamies" – kā to izdarīja Sanatkumara un Sananda, – "radīt pēcnācējus". Tomēr viņus sauc par "(domājoša) cilvēka radītājiem."[25]

Ezoterisko nozīmi tam, ka Uguns Dēli atteicās "radīt pēcnācējus", "Slepenā Doktrīna" skaidro šādi: "Sacēlušies" negribēja radīt vāja rakstura, bezatbildīgus cilvēkus, kā to izdarīja "paklausīgie" Eņģeļi; viņi nevarēja apveltīt cilvēciskās būtnes pat kaut vai ar savu personīgo īpašību pagaidu atspulgiem, jo pēdējie, piederēdami pie cita un daudz augstāka apziņas plāna, tomēr atstātu cilvēku bezatbildīgu, tātad tas traucētu jebkādai augstākas pavirzīšanās iespējai. Nekāda garīga un psihiska evolūcija uz Zemes – viszemākajā un materiālajā plānā – nav iespējama tam, kas katrā ziņā šajā plānā savā būtībā ir pilnīgs un nevar vairs uzkrāt ne nopelnus, ne trūkumus. Ja cilvēks paliktu bāls inertas, nemainīgas un nekustīgas Pilnības atspoguļojums, vienots negatīvs un pasīvs īstā Es esmu tas, kas Es esmu atribūts, tad viņš būtu nolemts nodzīvot dzīvi uz Zemes it kā iegrimis smagā miegā bez sapņiem; tātad tas būtu neveiksmīgs mēģinājums šajā plānā."[26]

Tātad Mēness Dievības, kam nebija saprāta, izstaroja no sevis sev līdzīgas būtnes, radīja savus gaisīgi caurspīdīgos dubultniekus, t.i. cilvēka nākamās ķermeniskās formas. Kāpēc no objektīvā viedokļa Ugunīgās Dievības "nevēlējās radīt"? Tāpēc, ka ugunīgā substance ir pārāk smalka cilvēku nākamo ķermeņu radīšanai, bet Mēness Dievu astrālā matērija ir daudz tuvāka fiziskajam plānam, kaut arī ievērojami atšķiras no tā pēc blīvuma. Tāpēc bija vajadzīgi daudzi miljoni gadu, lai padarītu blīvāku astrālo matēriju slīdz fiziskā plāna matērijas blīvumam, lai cilvēks iegūtu kaulu skeletu un miesu kļūtu tāds, kāds tas ir tagad.

Tikai trešās pamatrases laikā (apmēram pirms 18 miljoniem gadu) norisinājās cilvēcei ārkārtīgi nozīmīgs notikums: Uguns Dēli apveltīja cilvēku formas ar saprāta "dzirksti", t.i. ar spēju domāt. Kad cilvēce bija kļuvusi fiziski gatava, Uguns Dievi (Kumari vai Dhian Kohani) "nolaidās" ("krita") matērijā, tādējādi paātrinādami Zemes cilvēces evolūciju. Viņi ne tikai apveltīja cilvēces lielāko daļu ar saprātu. Viņi arī iemiesojās dažos cilvēku ķermeņos un tā piešķīra viņiem zināšanas un gribu – to, bez kurām cilvēks nekad nekļūtu tas, kas viņš ir tagad.

   

"27. Trešā rase kļuva par Gudrības Valdoņu Nesēju [Pārvadītāju]. Tā radīja Gribas un Jogas Dēlus, ar Krijašakti[27] spēku tā radīja viņus, Svētos Tēvus, Arhatu Senčus..."[28] Šo Dzian Grāmatas stanci autore komentē šādi: "Tādējādi trešā rase radīja tā sauktos Gribas un Jogas Dēlus vai Senčus – Garīgos Ciltstēvus – visus nākamos un tagadējos Arhatus vai Mahatmas...[29] Radīšana ir tikai Gribas rezultāts, kura iedarbojas uz fenomenālo Matēriju, izraisot no tās Sākotnējo Dievišķo Gaismu un Mūžīgo Dzīvību. Viņi bija nākamo cilvēces Glābēju "Apslēptās Sēklas"."[30]

"Gudrības Dēli", kas ... iemiesojās šajā [Trešajā] Pamatrasē, ar Kriašakti starpniecību radīja pēctečus, sauktus par... Gribas un Jogas Dēliem. Viņi bija apzinīgi radījumi, jo daļa no šīs rases jau bija augstāka, garīga saprāta Dievišķās dzirksteles apgarota. Šie pēcnācēji nebija rase. Sākumā tā bija Brīnišķīga Būtne, saukta par "Iniciatoru", bet pēc viņa – pusdievišķu, puscilvēcisku būtņu grupa... viņi ir tie, kuros, kā teikts, iemiesojās augstākie Dhiani – "iepriekšējo Manvantaru Muni un Riši", – lai radītu nākamo cilvēcisko Adeptu audzētavu uz šīs Zemes pašreizējā Cikla laikā. Šie "Gribas un Jogas Dēli", kuri dzimuši, varētu teikt, šķīstā ceļā, palika, kā paskaidrots, pilnīgi atdalīti no pārējās cilvēces. Tikko pieminētā "Būtne", kurai jāpaliek nenosauktai, ir Koks, no kura nākamajos laikmetos atzarojušies visi lielie, vēsturiski pazīstamie Gudrie un Hierofanti, tādi kā Riši Kapila, Hermess, Enohs, Orfejs u.c."[31]

Ja Dhian Kohani nebūtu apveltījuši Trešās rases cilvēku formas ar Augstāko Saprāta Gaismu (Es Kristus vai Augstāko Manasu), tad cik gan simtiem miljonu gadu vēl nevajadzētu, lai cilvēks kļūtu apzinīgs! Dzīvnieciskais cilvēks saviem spēkiem nekad nevarētu sasniegt šo mērķi. Viņš turpinātu savu eksistenci gandrīz neapzinīgi, kā to var novērot piemērā ar dzīvniekiem. Pasnieguši cilvēcei tādu nenovērtējamu dāvanu, Kumari arī turpmāk neatstāja to bez palīdzības. Viņi vēlāk iemiesojās arī Lemūrijas, Atlantīdas un āriešu rasēs kā Gudrie un Hierofanti, diženi valdnieki un reliģiju dibinātāji. Visi senatnes gudrie "stāsta mums ... par septiņiem sākotnējiem un divējādiem Dieviem, kas nolaižas no saviem debesu mājokļiem[32] un valda uz Zemes, mācīdami cilvēkiem astronomiju, arhitektūru un visas citas zinātnes, kas nonākušas līdz mums. Šīs Būtnes sākumā parādās kā Dievi un Radītāji, pēc tam viņi iedzimst topošajā cilvēkā, lai beidzot parādītos kā "Dievišķie ķēniņi un valdnieki". Bet šis fakts pamazām tika aizmirsts."[33]

Autore norāda, ka "āriešu tautas varēja izpētīt savu izcelšanos caur atlantiem no lemūriešu rasēm, kas bija vairāk garīgas un kurās iemiesojās paši "Gudrības Dēli".[34] Gudrības Dēli ir vēl viens to pašu septiņu Dhian Kohanu nosaukums. "Bhagavadgītā" viņi nosaukti par septiņiem lielajiem Riši. "Atcerēsimies, ka septiņi Riši, Saptarši varētu būt Lielā Lāča septiņu zvaigžņu Reģenti, un tāpēc viņiem ir viena daba ar planētu Eņģeļiem vai septiņiem Lielajiem planetārajiem Gariem. Viņi visi ir iemiesojušies uz Zemes kā cilvēki dažādās Kalpās un Rasēs."[35]

 

Pētot Kumaru lomu cilvēces attīstībā, nevar noklusēt par zemes cilvēku lielajiem maldiem šīs lomas sakarā. Daudzās pasaules reliģijās Augstākās palīdzības akts, kas veikts saskaņā ar Evolūcijas likumu (Augstākajam ir jāpalīdz zemākajam), tiek uzskatīts par eņģeļu krišanu "elles tumsā". "Slepenajā Doktrīnā" šis akts ir nosaukts par lielo "pašuzupurēšanos cilvēces labā".

 

"Slepenā Mācība māca, ka Uguns Dēvas, Rudras un Kumari, Šķīstie Eņģeļi (pie kuriem pieder Erceņģelis Mihaēls un Gabriēls), Dievišķie "Dumpinieki"... izvēlējās dot priekšroku iemiesošanās lāstam un ilgajiem Zemes eksistences un atkaliemiesošanās cikliem, nevis vērot nelaimi, kaut arī neapzinātu, kādā nokļūtu būtnes, kas ar savu pārāk garīgo Radītāju pa pusei pasīvās enerģijas starpniecību parādījās kā savu Brāļu atspoguļojumi. Ja "cilvēks izmanto savu dzīvi tam, lai nelīdzinātos dzīvniekam un nevis apgaro, bet cilvēcisko savu Es"[36], tad viņam ir jāpiedzimst par cilvēku, bet ne eņģeli. Tāpēc teika norāda, ka debesu Jogi brīvprātīgi ziedoja sevi, lai izpirktu cilvēci, kas sākumā bija radīta pēc Dieva līdzības un pilnīga, apveltīja to ar cilvēciskām piesaistēm un centieniem. Lai to izdarītu, viņiem bija jāatsakās no sev piederīgā stāvokļa un jānolaižas mūsu Sfērā, un jāapstiprina tajā sava klātbūtne uz visu Mahajugas ciklu, tādējādi nomainot savas bezpersoniskās Individualitātes pret individuālām Personībām – pārzvaigžņu esamības svētlaimi pret Zemes dzīves lāstu. Šo Ugunīgo Eņģeļu, kuru būtība bija Zināšanas un Mīlestība, brīvprātīgo upuri ekzoteriskās teoloģijas sagrozīja apgalvojumā, ka "Sadumpojušies Eņģeļi" tika nogāzti "Elles Tumsā" – uz mūsu Zemes."[37]

   Minētā Brīnišķīgā Būtne jeb "Iniciators", kurš radīja Dhian Kohanus un no kura cēlušies ("tika atdalīti", varētu teikt, šķīstā veidā) "Gribas un Jogas Dēli", nosaukta arī par LIELO UPURI, par ko ļoti poētiski pateikts grāmatā:

   "Viņš ir "Iniciators", saukts "LIELAIS UPURIS". Jo, būdams pie Gaismas sliekšņa, Viņš uz to raugās no Tumsas Loka, ko Viņš nepārkāps; un līdz pēdējai šā Dzīvības Cikla Dienai Viņš nepametīs savu posteni. Kāpēc Vientuļais Sargs paliek paša izvēlētajā postenī? Kāpēc Viņš sēž pie Pirmsmūžības Gudrības Fontāna, no kura Viņš vairs nedzer, jo nav nekā, ko Viņš varētu uzzināt tādu, ko nebūtu jau zinājis, – ne uz šīs Zemes, ne tās Debesīs? – Tāpēc, ka vientuļie, nogurušie ceļinieki, mājās atgriezdamies, nekad, pat līdz pēdējam mirklim nav pārliecināti, ka nepazaudēs savu taku šajā bezgalīgajā Ilūzijas un Matērijas tuksnesī, ko sauc par Zemes Dzīvi. Tāpēc, ka Viņš alkst parādīt katram gūsteknim, kam izdevies atbrīvoties no miesas un ilūzijas važām, ceļu uz to brīvības un Gaismas sfēru, no kuras Viņš pats sevi brīvprātīgi izraidījis. Tāpēc, ka, īsāk sakot, Viņš ziedoja sevi cilvēces Glābšanas labad, kaut arī nedaudzi izredzētie spēj izmantot šo LIELO UPURI.

Šī MAHAGURU tiešā, klusējošā vadībā kopš cilvēciskās apziņas pirmās atmodināšanas visi citi, mazāk Dievišķie cilvēces Skolotāji tapa par agrīnās cilvēces vadītājiem. Ar šo "Dieva Dēlu" starpniecību bērnišķīgā cilvēce ieguva savu pirmo sapratni par visām mākslām un zinātnēm, kā arī par garīgajām zināšanām. Tieši Viņi ielika pirmo akmeni to seno civilizāciju pamatos, kuras tik pamatoti izraisa mūsu laika zinātnieku un pētnieku paaudzes izbrīnu."[38]

Cilvēcei par laimi Lielie Gudrības Dēli, Dhian Kohani būs ar mums līdz tam laikam, kamēr mūsu cilvēciskā evolūcija nesasniegs galamērķi. Tā kā Dhian Kohani ir mūsu Ciltstēvi, tad mūsu garīgie ķermeņi (principi) ir identiski Viņu garīgajai dabai. Mūsu uzdevums ir iziet cauri visiem evolūcijas posmiem, caur daudziem atkaliemiesošanās cikliem atbilstoši Karmas likumam, kamēr katrs no mums, kā teikts "Slepenajā Doktrīnā", neiegūs "individualitāti; sākumā iedzimta impulsa ierosinātu, vēlāk ar paša personīgajiem spontānajiem pūliņiem Karmas kontrolē, tādējādi paceļoties cauri visām saprāta pakāpēm no zemākā līdz augstākajam Manasam, no minerāla un auga līdz augstākajam Erceņģelim (Dhiani Buda)."[39]

Tas nozīmē, ka pēc Radītāja ieceres katrs cilvēks, kas iet evolūcijas ceļu, kaut kad kļūs tāds kā Sanats Kumara!

* * *

Visos laikos Sanats Kumara un citi Dievišķie Skolotāji ir palīdzējuši Zemes cilvēkiem. Mēs zinām par pravieti Daniēlu no Vecās Derības un apustuli Jāni, kas redzējuši cienīgo sirmgalvi. Mēs zinām, ka izcilie valdnieki un reliģiju dibinātāji tādā vai citādā veidā pārvadīja uz Zemi Dievišķo enerģiju. Pēdējie gadsimti nav izņēmums. Cilvēces Skolotāji sūta pasaulei zināšanas, ko spēj uztvert cilvēki, kas sasnieguši augstu apziņas līmeni. Tāds cilvēks 19. gs. bija J. Blavatska. 20. gs. jaunu Mācību Agni Jogu pieņēma J. Rēriha; vēstījumus no Gudrības Valdoņiem pieņēma Gajs un Edna Ballardi, Marks un Elizabete Profeti. 21. gs. palīdzība mūsdienu cilvēcei nāk caur Tatjanu Mikušinu, kam 2004. gadā tika piešķirta Lielās Baltās Brālības sūtnes mantija.

 

Laikā no 2005. līdz 2014. gadam Tatjana Mikušina ir pieņēmusi aptuveni 470 vēstījumus no vairāk nekā 60 Gaismas Būtnēm. Vēstījumos sarunu formā ir pasniegta Gudrības Valdoņu Mācība, un īpaši akcentēta ir nepieciešamība mainīt apziņu, kā arī sniegtas zināšanas par mūsu laika īpatnībām un aktualitātēm.

 

Mūsu laikā norisinās ciklu maiņa. Cilvēce ir nonākusi viszemākajā materialitātes punktā un sāk ceļu uz Mājām Gara valstībā. Kosmiskais svārsts sāk kustību pretējā virzienā – no gara gremdēšanās matērijā uz tā pacelšanos īstajā realitātē. Ceļš būs ilgs. Nākamo gadu miljonu laikā norisināsies pretējais process – matērija kļūs mazāk blīva, smalkāka, un cilvēki apgūs arvien jaunas apziņas pakāpes līdz pat Dhian Kohanu apziņai, tātad Dievišķajai apziņai. Gudrības Valdoņi, un vispirms jau Sanats Kumara, atgādina mums par mūsu Dievišķo izcelsmi un aicina mūs atmosties Augstākajai realitātei, jo Dievišķā realitāte savā mīlestībā, gudrībā un daiļumā pārspēj visbrīnišķīgākās fiziskās pasaules parādības.

Sanats Kumara mūs uzrunā ar Tatjanas Mikušinas starpniecību:

 

"Jūs atrodaties fiziskajā plānā, un vispirms jūs satrauc viss, kas notiek jūsu apkārtnē. Bet mēs jūs saucam augstāk, mēs jūs saucam uz kalnu virsotnēm, uz mūsu pasauli. Mūsu pasaulē jūs varēsiet justies pilnīgā drošībā, drošā kontrolē un uzraudzībā. Jūs esat pieraduši, ka no iemiesojuma iemiesojumā jūs atnācāt savā ērtajā fiziskajā pasaulē. Jūs jūtat savu nesaraujamo saistību ar savu fizisko pasauli. Jūs radījāt šo pasauli. Es jums saku, ka ir pienācis laiks, kad jums vajag saprast un pieņemt savā apziņā, ka jūsu pasaule tiks pārveidota. Tiem indivīdiem, kas nav sasnieguši noteiktu apziņas līmeni, pašreizējais iemiesojums var kļūt par viņu individualitātes pēdējo izpausmi fiziskajā plānā. Tāpēc pārdomājiet manus vārdus, kamēr vēl ir laiks. Pieņemiet savās sirdīs un pamēģiniet īstenot savā dzīvē Lielo Dievišķo Likumu.

   

Viss iznīcīgais, ko radījusi jūsu nepilnīgā apziņa, pārstās eksistēt. Paliks tikai tas, kas ir mūžīgs. Jūsu labākās gara izpausmes. Nesavtīgums, pašuzupurēšanās, pašatdeve, augstākā Mīlestības izpausme un daudzas citas lietas pastāvēs kopā ar jums Jaunajā Pasaulē. Tad, kad vecā pasaule aizies nebūtībā, tās vietu ieņems Jaunā Pasaule. Tajā pasaulē nebūs vietas nekādām negatīvām cilvēku izpausmēm. Tajā pasaulē paliks tikai tas, kas ir mūžīgs, tikai tas, kas ir labāko cilvēcisko īpašību izpausme. Šīs īpašības vairosies un augs. Bet viss savu laiku nodzīvojušais tiks noslaucīts un iznīcināts. Jums nav, par ko uztraukties un skumt. Uzticieties šī Visuma Lielajam Likumam. Tie, kas tic, tie, kas mīl, tie, kas cer, ar viņiem nekas neatgadīsies un nenotiks. Ticiet man.

Es esmu ar jums. Visas Dievišķās būtnes ir ar jums. Mēs palīdzēsim līdz galam katram, kurā ir dzīva Dievišķā monāde, kurā ir izpausta Dievišķā būtība. Nevienam no mūsējiem nav lemts pazust nebūtībā. Viss būs tā, kā ir rakstīts pagātnes un tagadnes svētajās grāmatās. Ar jums ir Dievs! Nebaidieties no pārmaiņām!"[40] Tāpat kā "Slepenajā Doktrīnā", arī mūsdienu vēstījumos ir stāstīts par Sanata Kumaras lielo varoņdarbu. Zaratustra savā 2012. gada 27. decembra vēstījumā ar lielu godbijību saka: "Pateicoties šim Garam, visa Zemes cilvēce varēja turpināt savu evolūciju. Ir pārāk netaisnīgi aizmirst šīs augstās individualitātes Gara varoņdarbu. Pārāk necienīgi nodot aizmirstībai to Būtni, kurai pateicoties cilvēce līdz šim laikam turpina savu evolūciju.

<...>

Tas bija pirms daudziem miljoniem gadu. Toreiz situācija uz planētas ļoti atgādināja situāciju, kāda ir izveidojusies jūsu laikā. Uz visas planētas nebija neviena, kas varētu uzturēt Dzīvības Liesmu, Dievišķo uguni savās čakrās. Nebija nevienas būtnes uz planētas, kas pārvadītu Dievišķo enerģiju pasaulē. Saskaņā ar Likumu pasaule, kas sevi atdalījusi no Dieva, bija iznīcināma kā neizdevusies civilizācija. Dievs jau bija iecerējis jaunu līlu planētai Zeme. Tomēr atradās ļoti augsta individualitāte, kas galvoja par planētu un tās evolūcijām. Pašā pēdējā brīdī tika pieņemts lēmums: Zemes evolūcijām turpināt savu eksistenci, bet tikai tik ilgi, kamēr uz Zemes iemiesojumā būs kaut viens cilvēks, kas spēs saglabāt Dievišķās apziņas līmeni. Pirmais, kurš uzņēmās iemiesošanās krustu uz tumšās planētas, bija Sanats Kumara. Viņš ziedoja visus savus sasniegumus, lai atnāktu iemiesojumā un dotu planētas Zeme evolūcijām Dievišķos vadības principus un Dievišķā likuma izpratni.Šī Gara varoņdarbs deva iespēju miljoniem dzīvesplūsmu turpināt evolūciju uz planētas Zeme.

<...>

Pasaulei tā ir liela žēlastība, ka Sanats Kumara joprojām kalpo planētas Zeme evolūciju labā. Tagad, kad jūs zināt, kam jūs esat pateicību parādā par savu evolūciju, jūs nevarēsiet vairs bezatbildīgi rīkoties ar savu Dievišķo enerģiju. Miljoniem gadu Sanats Kumara ir piesists matērijas krustā, lai jūsu dvēseles varētu stiprināties un uzņemties atbildību par planētu un par savu pašu evolūciju. Jūs vairs nevarat izlikties, ka neko nezināt. Jums ir jāparāda viss savs apzinīgums un jāizjūt godbijība tā lielā upura priekšā, ko Sanats Kumara ir nesis jūsu dzīvesplūsmu labā."[41]

 

Tagad, kad Sanata Kumaras Svētais Vārds un zināšanas par viņa varoņdarbu ir plaši zināmas, kad Sanata Kumaras un citu Gudrības Valdoņu vēstījumi uzrunā katru cilvēku no grāmatu lappusēm un datoru ekrāniem, cilvēce vairs nevar turpināt kā līdz šim dzīvot tikai ar fiziskā plāna interesēm.

 

Cilvēku dzīves mērķis un jēga ir kontaktu nodibināšana un uzturēšana ar Augstākajām pasaulēm. Kad pietiekami daudz cilvēku būs spējīgi savā apziņā pacelties Augstākajās pasaulēs, tad arī notiks Dievišķās pārmaiņas pasaulē. Tieši ar savas apziņas palīdzību mēs varēsim pārveidot fizisko pasauli un tā izpildīt savu evolūcijas misiju.

    Materiālu sagatavoja Jeļena Iļjina

Sanata Kumara vēstījumi

Tagad jums ir pienācis laiks darboties
Sanats Kumara 2012. gada 21. decembrī

Jums ir jāizjūt godbijība pret lielo upuri,
ko Sanats Kumara ir nesis jūsu dzīvesplūsmu labā
Zaratustra 2012. gada 27. decembrī

 


 

[1] Pirmo reizi grāmata tika izdota Londonā 1888. gadā, bet Krievijā – 1937. gadā J. Rērihas tulkojumā.

[2] "Тайная Доктрина" 1. sēj., St. 7. Šeit un turpmāk citāti no "Тайная Доктрина" ņemti no šī izdevuma:
Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. – В 2-х т. – Новосибирск: Сибирское отделение изд-ва «Детская литература», 1991. Rakstība un izcēlumi tekstā saglabāti tā, kā pirmavotā.

[3] Turpat – С. 20.

[4] Turpat – С. 57.

[5] "Slepenās Doktrīnas" pirmajā sējumā aplūkotas septiņas stances, otrajā – divpadsmit.

[6] Purānas ir senindiešu literatūras teksti sanskritā. Galvenokārt tie ir pēcvēdiskā perioda raksti, kuros aprakstīta visuma vēsture no tā radīšanas līdz iznīcībai, valdnieku, varoņu un dēvu ģenealoģija, izklāstīta arī hinduistu filozofija un kosmoloģija (wikipedia).

[7] Тайная Доктрина. Т. 1. – С. 56.

[8] Тайная Доктрина. Т. 1. – С. 42 (Пролог).

[9] Turpat – С. 51 (Пролог).

[10] Тайная Доктрина. Т. 1. – С. 82-83.

[11] 5. Mozus gr. 4:24.

[12] Тайная Доктрина. Т. 1. – С. 134.

[13] Turpat – С. 134.

[14] Manvantara tulkojumā nozīmē "starp dieviem Manu". Vienas manvantaras ilgums ir 308 448 000 gadu. No 14 manvantarām sastāv viena Kalpa jeb viena Visuma Radītāja Brahmas diena.

[15] Тайная Доктрина. Т. 1. – С. 109.

[16] Vaivasvata Manu ir septītais Manu – piektās pamatrases Manu.

[17] Тайная Доктрина. Т. 1. – С. 564.

[18] Turpat – С. 565.

[19] "Amešaspentu ir seši, – bez Ormazdas, viņu Galvenā un Logosa. Bet Slepenajā Doktrīnā viņš ir septītais un Augstākais, tāpat kā Pta ir septītais Kabirs starp Kabiriem." (J. Blavatskas piezīme).

[20] Тайная Доктрина. Т. 2. – С. 459.

[21] Turpat – С. 565.

[22] Džīvas jeb monādes (J. Blavatskas piezīme).

[23] Māte Zeme vai Daba (J. Blavatskas piezīme).

[24] Dzian grāmatas III Stance. Тайная Доктрина, Т. 2. – С. 21.

[25] Тайная Доктрина. Т. 2. – С. 735.

[26] Turpat – С. 303-304.

[27] "Krijašakti ir noslēpumainais domas spēks, kas dod tai iespēju atveidot ārējos, taustāmos fenomenālos rezultātus caur tai piemītošo enerģiju. Senie apstiprināja, ka jebkura doma izpaudīsies ārēji, ja cilvēka uzmanība [un griba] ir dziļi koncentrēta uz to. Tieši tāpat spriegu vēlēšanos pavadīs vēlamais iznākums. Jogs parasti dara savus brīnumus ar Ičhašakti (gribas spēks) palīdzību un Krijašakti." (no raksta Т. Субба-Роу «Двенадцать знаков Зодиака» krājumā «Пять лет Теософии»; Тайная Доктрина. Т. 2. – С. 219).

[28] Dzian grāmatas VII Stance. Тайная Доктрина. Т. 2. – С. 26.

[29] Arhats – "cienīgs, pilnīgs", tas, kas ir atbrīvojies no atkaliemiesošanās un "pelna Dievišķus pagodinājumus". Mahatma – tulkojumā nozīmē liela Dvēsele (sanskr.), visaugstākā līmeņa adepts, kas sasniedzis pilnīgu savu zemāko principu kontroli. Mahatmām piemīt viņu sasniegtajam garīgās evolūcijas līmenim atbilstošas zināšanas un spēks. Pali valodā viņus sauc par Rahatiem vai Arhatiem.

[30] Тайная Доктрина. Т. 2. – С. 219-220.

[31] Тайная Доктрина. Т. 1. – С. 265.

[32] ] Purānās tas ir identificēts ar Šveta Dvipa, Višnu vai Brahmas mājokli uz Meru kalna (J. Blavatskas piezīme).

[33] Тайная Доктрина. Т. 2. – С. 459.

[34] Turpat – С. 397-398.

[35] Тайная Доктрина. Т. 2. – С. 398. Сноска 687.

[36] Fragments no Kabalas.

[37] Тайная Доктрина. Т. 2. – С. 307-308.

[38] Тайная Доктрина. Т. 1. – С. 265-266.

[39] Turpat – С. 52.

[40] Par stāvokli pasaulē. Sanats Kumara 2008. gada 12. oktobrī. "Gudrības Vārds 3", izd. "Sol Vita", Rīga 2011.

[41Jums ir jāizjūt godbijība pret lielo upuri, ko Sanats Kumara ir nesis jūsu dzīvesplūsmu labā. Zaratustra 2012. gada 27. decembrī.
"Gudrības Vārds 6", izd. "Sol Vita", Rīga 2013.

 

Tulkoja Lauma Ērgle    

bottom of page