top of page

Iesvētījumu Ceļš vienmēr ir atvērts tām dvēselēm, kuras ir uzticīgas Dievam un Valdoņiem

 

....Iesvētījumu Ceļš ir individuāls ceļš. Šis Ceļš jūsu dvēselei dod izredzes vienā iemiesojumā sasniegt nākamo evolucionārās attīstības līmeni. Un tagad šis Ceļš ir atvērts, neņemot vērā neko. Tā kā ārējie apstākļi kļūst skarbāki un aizvien skarbāki, tad dvēseles nopelni, kas iet Ceļu, neņemot vērā ārējos šķēršļus, daudzkārt pieaug.
Ja pat visa cilvēce pārliecināti soļos uz bezdibeni, jūsu uzdevums ir pamatoties uz Dievu jūsos un rīkoties pēc Sirdsapziņas visgrūtākajās situācijās.
Izvēle vienmēr ir viena: jūs izvēlaties nemirstību savai dvēselei vai izvēlaties ienesīgu un komfortablu dzīvi savam ķermenim...
Ja jūs ticat Dievam un Dievišķajiem Valdoņiem, agri vai vēlu jūs būsit starp Mums.
Jūsu uzdevums pašreizējā posmā ir atgriezties pie Dievišķiem apziņas stāvokļiem.
Iesvētījumu Ceļš vienmēr ir atvērts visām tām dvēselēm, kuras ir uzticīgas Dievam un Valdoņiem.

ES ESMU Maitreija.

Kungs Maitreija 2018. gada 19. decembrī

"Mācības pamatā ir Augstākais Tikumiskais likums jeb Dievišķais likums. Cilvēka dievišķā daba atspoguļojas kā viņa Sirdsapziņa, viņa augstākās humānās īpašības: žēlsirdība un līdzcietība, labsirdība un gods, gatavība strādāt kopīgam Labumam un būt spējīgam uz pašuzupurēšanos...


Cilvēks ir aicināts attīstīt savu dievišķo dabu."

Tatjana Mikušina


No grāmatas "Krievijai ar Mīlestību"

Jūs esat tas viss, un tajā pašā laikā jūs esat Dievības individualizācija jūsu ierobežotajā fiziskajā formā. Tieši jūsu fiziskā forma ir tā, kas atdala jūs no pilnas Dievišķības. Tāpēc jums dota šī forma uz laiku, lai jūs varētu pārbaudīt sevi zemes dzīvē daudzu miljonu gadu gaitā, izejot cauri zemes iemiesojumu tūkstošiem un tūkstošu desmitiem.
Jūs izmantojat šo formu tiem mērķiem, kuriem Dievs vēlas, lai jūs izmantotu šo formu. Dievs vēlas izpaust sevi caur jūsu fizisko formu. Un jūsu uzdevums ir dot Dievam iespēju izpaust sevi caur jums.
Jums jāpakļauj sava dzīve Dievam, kas jūs esat. Tas ir katra cilvēka uzdevums. Jums ir jārūpējas par savu formu, jāuztur tā kārtībā, jābaro tā ar visu nepieciešamo.


Tomēr jums nekad nav jāaizmirst, ka jūs esat Dievs un tāpēc jūs nevarat darīt to, kas ir Dieva necienīgs.
Es jums piedāvāju visvieglāko veidu, kā kļūt par Dievu. Jums tikai nepieciešams pasargāt sevi no nepilnīgiem tēliem un savā apkārtnē turēt pilnīgus Dievišķus tēlus. Nav nekādas nozīmes, uz kuru reliģiju vai ticību attiecas šis tēls. Tiem jābūt tēliem, kas paaugstina jūsu apziņu, dod jums iespēju būt pēc iespējas pilnīgākā apziņas stāvoklī, kurš maksimāli, cik vien iespējams tuvināts Dievišķām pilnības vibrācijām.

 

Kungs Šiva 2005. gada 2. aprīlī

Krievijas nākotne saistīta ar patiesās ticības tradīciju atjaunošanu

 

ES ESMU Šiva! Es esmu atnācis!
Es atnācu pie jums caur šo Sūtni. Es atnācu!


Taču es esmu bargs pret visiem, kas negodā Dievu, kas aizmirsuši par savu Dievišķo dabu un nepielūdz Dievu. Dievu ārpus sevis un Dievu sevī.
Viss ir Dievs. Viss, kas ir jūsu apkārtnē, viss, ko jūs redzat, cik tālu vien sniedzas jūsu skats, viss ir Dievs. Un jūs esat Dievs. Jā, jūs arī esat Dievs iemiesojumā, bet tikai tad, kad jūs ievērojat noteiktus nosacījumus, kas nepieciešami, lai izpaustos jūsu patiesā, Dievišķā daba.
Es iemācīšu jums, kas jums jādara, lai kļūtu par Dievu.


Vispirms, jums jāmīl un jāgodā Dievs visā, kas ir ap jums. Nav nekā, kas atdalītu jūs un jebkuru dzīvības daļiņu no sīkākās skudriņas līdz visaugstāk attīstītajam Guru.

Ceļš uz Debesīm ir jūsos

 

Es dzīvoju Indijā. Bet man bija iespēja vērot cilvēkus, kas atbrauca no Eiropas un Amerikas.
Viņu apziņa un mentalitāte ļoti stipri atšķiras no Indijā dzīvojošo cilvēku apziņas. Galvenā apmācība un zināšanas, ko man nācās dot šiem cilvēkiem, bija Dievišķā izjūta, Dievišķā sajūta, ko es sūtīju viņiem manu daršanu laikā.


Es izlēju šo Dievišķību, šo Dieva Svētību no savām čakrām. Un es devu iespēju visiem klātesošajiem izjust šo Dieva Svētības sajūtu.
Bija brīnišķīgi vērot, kā augstprātīgie ārzemnieki uzplauka manā klātbūtnē, kā viņi aizmirsa savas civilizētās problēmas un pievērsās vienkāršai dzīvei un Dievišķai saskarsmei.

 

Babadži 2005. gada 8.aprīlī

Mēs nākam, lai atmodinātu jūsu Dievišķību

 

Jūsos, katrā no jums ir ielikts potenciāls būt Dievam.
Pēc būtības jūs arī esat Dievi. Un jūsu uzdevums ir pamazām apgūt savu Dievišķību. Pieļaut Dievišķību savā ārējā apziņā.
Ticiet, jūs neesat cilvēki, kas sapulcējušies spēlēt Dieva lomu, jūs esat Dievi, kas uz laiku atnākuši, lai spēlētu cilvēku lomu.
Jūsu Dievišķība ir apslēpta jūsu ārējai apziņai, un jūsu spējas snauž jūsos līdz tam laikam, kamēr jūs pilnībā izpildīsiet savu lomu šajā pasaulē.
Mācība par Dievu patiesībā ir ļoti vienkārša mācība. Visa šīs mācības uztveres sarežģītība ir tāda, ka jums ar savu ārējo prātu jāpieņem lietas, kas nepieder pie jūsu pasaules. Izdarīt to var, tikai izmantojot jūsu Dievišķās spējas, kas ir jūsos, bet kas cilvēces vairākumam ir snaudošā stāvoklī.
Mēs nākam, lai atmodinātu jūsu snaudošās spējas. Mēs nākam, lai atmodinātu jūsu Dievišķību.
Jums ir pienācis laiks brīvprātīgi pakļaut sevi Dievišķajam saprātam, kas pauž Augstāko Gribu.

 

Iemīļotais Kuthumi 2005. gada 8. maijā

Dieva iecere Krievijai – tā ir Svētā Gara Kopiena

Jūsu Gars, jūsu Dievišķība, Dievs jūsos ir tas, kam jums jāpievērš sava uzmanība.


Jūs patiešām esat Gara milži, un tie kolosi uz māla kājām, kas jums ir visapkārt un tagad valda Krievijā, sabruks un sašķīdīs gabalos, vajag tikai spēkavīriem pakustināt plecus.


Kopiena, Labums, Labais atnāks no jūsu sirdīm. Jūsu uzdevums ir vienkārši atvērt savas sirdis un ielaist tajās Dievišķību.

 

Nikolajs Rērihs 2005. gada 9. maijā

Aizdedziet savas lāpas un ejiet, dāvājiet savu uguni pasaulei

 

Visas Gaismas Būtnes, mīļotie, ir gatavas sniegt jums visu iespējamo palīdzību jūsu Dievišķajā darbā, kura dēļ jūs atnācāt iemiesojumā uz planētas Zeme šajā grūtajā laikā.
Kāpēc jūs noniecināt Debesu palīdzību?
Cik ilgi jūs skraidīsiet pa jūsu nožēlojamo pasauli un meklēsiet dzīves jēgu? Nekad jūs neatradīsiet dzīves jēgu jūsu apkārtējā pasaulē! To es jums saku ar pilnu atbildību. Jo mirstīgais nevar mantot nemirstīgo. Jūsu daba pēc būtības ir Dievišķa. Jums ir jāatgriežas pie savas Dievišķās dabas.
Jūsu dzīves jēgas meklējumi fiziskajā plānā ir lemti neveiksmei no paša sākuma. Vienīgais īstais Ceļš ir jūsos, jūsu sirdīs. Ir daudz ceļu šajā pasaulē, pa kuriem cilvēki uzskata par labāku iet no iemiesojuma iemiesojumā, no dzīves dzīvē. Bet vienīgo īsto ceļu viņi atraida.
Dievs ir pacietīgs, mīļotie. Lai cik jūs nemaldītos ārējā pasaulē, pienāks laiks, un jūs atgriezīsieties Mājās.

 

Iemīļotais El Morija 2005. gada 25. maijā

Sanata Kumaras lūgums

Es gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka, lasot Dievmātes lūgšanu, jums savā apziņā ir jāsaglabā ne tikai Mātes Marijas tēls. Katram no jums ir jākļūst par Dievmāti un jādzemdē Kristus, jūsu Kristusapziņa. Pamēģiniet identificēt sevi ar Dievmāti neatkarīgi no tā, vai jūs esat vīrietis vai sieviete. Neatkarīgi no jūsu dzimuma jūs visi esat mātes, un jums visiem ir jādzemdē Kristus, jūsu Kristussaprāts, jūsu Dievišķība.
Dievs Tēvs, Māte, Dēls un Svētais Gars ir katrā no jums.

 

Sanats Kumara 2005. gada 21. septembrī

Norādījumi par to, kādai jābūt jūsu attieksmei pret visu,
kas ir jūsu apkārtnē blīvajā pasaulē un smalkākajās pasaulēs

 

ES ESMU El Morija Hans, no jauna atnācis pie jums caur manu Sūtni.
Tāpat kā agrāk, es atnācu, lai parunātu ar jums un dotu norādījumus par jūsu dzīvi un par jūsu vietu visumā. Tāpat kā bērni, kas atnāk šajā pasaulē, lai izzinātu to, arī jūs sākat pasaules izzināšanas procesu, tikai tās pasaules, kura pagaidām ir aiz jūsu fizisko maņu orgānu uztveres robežām.


Taču tā pasaule pastāv, un tā ir Augstākā Realitāte, kurā ar laiku jūs piedzimsiet un uzturēsieties.


Pirms iemiesojuma, kad jūsu dvēsele atradās smalkajā pasaulē, jūs saņēmāt apmācību un norādījumus par to, kas jūs sagaida, kad jūs pāriesiet blīvajā, fiziskajā pasaulē. Tagad es nāku, lai dotu jums norādījumus par to, kas jūs sagaida, kad jūs pāriesiet smalkajā pasaulē.

Tāpēc, ka, jo lielāka būs jūsu gatavība pārejai smalkajā pasaulē, jo mazāk pūļu jūsu dvēselei vajadzēs, lai adaptētos mūsu pasaulē. Mēs runājam visiem, bet uztvert informāciju, ko satur diktāti, un it sevišķi izlasīt to informāciju, kas uzrakstīta starp rindām, katrs nevar. Ar to diktāti, kas nāk no Augstākajām oktāvām, atšķiras no vēstījumiem, kurus jūs saņemat no zemāka līmeņa astrālā un mentālā plānā. Daudzu dimensiju un daudzu plānu vēstījumi. Informācija tiek aprēķināta tā, lai būtu saprotama katram, neatkarīgi no viņa apziņas līmeņa. Tomēr ir kaut kas, kas ir apslēpts aiz vispārējām frāzēm un kļūst saprotams tikai tam, kas prot redzēt starp rindām un dzirdēt balsi klusumā.


Tikai tajā gadījumā, kad jūsu dvēsele priecājas un līksmo, lasot mūsu vēstījumus, un jūs ar visu savu būtību izsakāt gatavību turpmākai apmācībai un turpmākai informācijas, zināšanu un enerģijas saņemšanai, tikai tajā gadījumā Debesis atklāj jūsu priekšā savas iespējas, un jūs saņemat pieeju mūsu bibliotēkām, mūsu klasēm un datu bāzēm.
Jūs saņemat informāciju tad, kad atbrīvojaties no tīri egoistiskas vēlēšanās, lai jums kaut kas piederētu.


Informācija nonāk pie jums tādā mērā, kādā jūs esat spējīgi atbrīvoties no savas paša nereālās daļas, un tātad paaugstināt savas vibrācijas līdz tam līmenim, kad jūs esat spējīgi sasniegt tās oktāvas, kurās šī informācija kļūst jums pieejama.


Nevar būt standartizētas pieejas visiem. Katram piemīt sava unikāla Dievišķības izpausme fiziskajā pasaulē. Pati galvenā īpašība būs jūsu spēja iemīlēt Radītāja plānu un nepārstāt brīnīties par visu to Dievišķības izpausmju daudzveidību, kas pastāv jūsu apkārtnē. Nenoslēgties sevī un savās problēmās, bet vērot Dievišķo izpausmju daudzveidību un dažādību. Prasme saskatīt Dievišķos brīnumus un izbaudīt tos. Lūk, kāpēc tika runāts par to, ka līdz tam laikam, kamēr jūs nekļūsiet kā mazi bērni, jūs nevarēsiet ieiet Debesu Valstībā.


Es devu jums šodien norādījumus par to, kā jums jāuztver jūsu kontakti citam ar citu un ar Dievišķo Realitāti un kādai jābūt jūsu attieksmei pret visu, kas ir ap jums jūsu blīvajā pasaulē un smalkākās pasaulēs.
Es ceru, ka norādījumi, ko jūs saņēmāt, veicinās jūsu attīstību un bagātinās jūs.

El Morija 2006. gada 20. aprīlī

Katra jūsu piepūle tiks palielināta vēl nebijušā apjomā,
jo tāda ir laikmeta pavēle un tāda tagad ir situācija uz planētas

 

Ir pienācis laiks, kad jebkuru, pat nenozīmīgu jūsu darbību, kas virzīta uz Dievišķās vibrācijas uzturēšanu jūsu fiziskajā oktāvā, mēs saņemsim, saglabāsim un palielināsim.
Svētītas jūsu pūles, svētīta jūsu tiekšanās, lai vai kurā jomā tās nebūtu.
<...>
Jūs nevarat nedarboties, būdami fiziskajā oktāvā, jūs nevarat nedarboties, jo tāda ir laikmeta pavēle un tāda ir Dieva griba tagad.
Saglabājiet un palieliniet jūsu Dievišķīgumu, jūsu garīgo sākotni. Ienesiet savā dzīvē Dieva pielūgšanu un šajā visumā pastāvošā Augstākā Likuma godāšanu.
Katra jūsu piepūle tiks palielināta vēl nebijušā apjomā, jo tāda ir laikmeta pavēle un tāda tagad ir situācija uz planētas.

 

Šiva 2005. gada 27. novembrī

Tikai tad, kad jūs saņemat Likumu no savas sirds dziļumiem,
jūs kļūstat par Likuma izpildītāju

 

Visos laikos iemiesojumā ir bijuši cilvēki, kas nesuši tīrības Dievišķās vibrācijas. Arī jūsu vidū ir tādi cilvēki. Ja jūsu acis būtu atvērtas un ausis dzirdētu, tad jūs katru dienu pateiktos Dievam par to, ka Viņš sūta jums savus iemiesotos vēstnešus. Taču jūs paejat viņiem garām un pat nepievēršat uzmanību.
Tāpēc jūsu pirmais uzdevums būs ievērot Dievišķības izpausmi jūsu apkārtējos cilvēkos un palīdzēt tādiem cilvēkiem, jo viņi nes jūsu karmas nastu.
Jūsu pasaule ir otrādi apgriezta pasaule. Kad jūs iemācīsieties pazīt Dievišķības izpausmes jūsu pasaulē un atdalīt tās savā apziņā no jebkuras nedievišķīgas izpausmes, tad jūs spēsiet reāli iedarboties uz jūsu apkārtējo pasauli un pārveidot to.

Bet sākumā jums nepieciešams iemācīties pazīt Dievišķo izpausmi sevī. Tad jūs varēsiet pēc vibrācijām pievilkt no izplatījuma līdzīgas Dievišķas izpausmes. Un Dievišķības saliņas paplašināsies un pavairosies jūsu pasaulē. Mēs varēsim atnākt pie jums sākumā mūsu sablīvētajos ķermeņos, pēc tam mazāk blīvos ķermeņos. Piepildīsies pravietojums par to, ka Dievišķie Skolotāji staigās starp jums un jūs varēsiet tikties ar mums.
Tāpēc tikai no jums pašiem ir atkarīgs, lai pravietojums kļūtu realitāte jau jūsu laikā.
Radiet Dievišķības saliņas un pārcelieties uz tām kaut vai uz laiku.

 

Iemīļotais Kuthumi 2006. gada 28. aprīlī

Jums pastāvīgi ir jāanalizē savas darbības sekas un nav jāmēģina mācīt tur, kur jūsu mācība tūlīt tiek iemīta dubļos

ES ESMU Kuthumi, atnācis pie jums šajā dienā caur mūsu Sūtni. Es atnācu, lai dotu kārtējo devu no mūsu Mācības, kas jums jāapgūst, jo laiks ir pienācis. Laiks ir tāds, ka jebkura Dievišķības izpausme, ko jūs sastopat savā dzīvē, pārvēršas par svētkiem jūsu dvēselēm. Jo jūsu dvēseles ir noilgojušās pēc Dievišķās pasaules, no kuras viņas ir atnākušas un kurā ir pienācis laiks atgriezties. Tāpēc es vienmēr ļoti priecājos nodot jums vēsti no Dievišķās pasaules un arī ļoti priecājos dot nelielas pamācības.

 

Iemīļotais Kuthumi 2006. gada 26. decembrī

Es atnācu atgādināt jums par jūsu Dievišķo izcelšanos un nepieciešamību gūt uzvaru pār jūsu nereālo daļu

Jums jātiecas uz Dievišķību, un jums ir jāšķiras no nerealitātes. Tāpēc, ka bez tā nav iespējama turpmākā evolūcija šajā visumā. Agrāk mēs atnācām un gluži vienkārši stāstījām jums par veco cilvēku un citu, īsto cilvēku, kas ir apslēpts jūsos, bet tagad sarunu laiks ir beidzies, un jums ir pienākums uzsākt konkrētas darbības, kas atbrīvo jūs no ilūzijas dualitātes un virza jūs uz Dievišķās pasaules vienotību.

 

Kosmiskā būtne Varenais Uzvara 2006. gada 29. decembrī

Izvēles laiks

 

Visas Debesis tagad gaida jūsu izvēli un spēju darboties. Viss mainīsies jūsu apkārtnē, tiklīdz jūs mainīsit savas tiekšanās vektoru. Tiklīdz jūs izdarīsit izvēli un tieksities uz Dievišķību, atmetot vecos krāmus, kas ir jūsu līdzšinējās piesaistes.
Es saucu jūs Ceļā! Es dodu jums virzienu. Es gaidu jūs, katru no jums, kas tiecas.


Es esmu gatavs pasniegt jums palīdzīgu roku un balstīt jūs visbīstamākajos jūsu Ceļa posmos. To pašu ir gatavi darīt visi Dievišķie Valdoņi, kas ar aizturētu elpu tagad vēro jūs, jūsu izvēli un jūsu kustības virzienu.
Kritiskais punkts jūsu Ceļā. Nekļūdieties un nedodieties maldu džungļos bez Gaismas uz nākamajiem simt gadiem.

 

Valdonis Nikolajs Rērihs 2007. gada 1. jūlijā

Parādiet savu Ticību un uzticību Debesīm!

 

Dieva iekšēja godināšana jums nepieciešama kā gaiss. Ja jūs nespēsiet ieaudzināt sevī Dievišķā sajūtu, tad jūs nespēsiet virzīties tālāk. Jūsu virzība pa evolūcijas ceļu nesaraujami ir saistīta ar to, cik jūs spējat pielaist Dievišķību savā apziņā.
...Dievišķības izjūtai nav nekā kopīga ar staigāšanu pa tempļiem, mošejām un baznīcām. Lai jūs atnāktu pie jūsu Dieva, jums nepieciešams tikai ielaist šo Dievišķības izjūtu savā sirdī. Kad jums ir šī izjūta, iestājas necerēts klusums, pat, ja jūs atrodaties lielas pilsētas centrā. Jūs gūstat baudījumu no iekšējas Dieva apceres, un tas ļauj Dievam pastiprināt savu klātbūtni jūsos. Mīlestības jūtas, visaugstākās Mīlestības jūtas, kādas jūs esat spējīgi izjust, ir ļoti līdzīgas Dievišķajai izjūtai.

 

Kungs Šiva 2009. gada 3. decembrī

Gods un slava taisnajiem!

 

Gods un slava taisnajiem!
ES ESMU Zaratustra! Es atnācu pie jums šajā dienā, lai nostiprinātu jūsu sirdīs Liesmu!
Ak, cilvēciskajai atmiņai ir tik īss mūžs! Droši vien neviens no jums neatceras, ka es nācu iemiesojumā uz Zemes daudzas reizes, lai atnestu Zemes cilvēcei Mācību par tās Dievišķo dabu. Un Liesma vislabāk simbolizē cilvēku Dievišķo dabu.
Jūs esat aizmirsuši par savu Dievišķo izcelsmi. Tāpēc mums, Lielajai Baltajai Brālībai, nākas atkal un atkal nākt caur dažādiem sūtņiem, lai atgādinātu jums par jūsu Dievišķīgumu.
Es atceros tos tālos laikus, kad ļaudis vērtēja cilvēka sasniegumus ne pēc maka biezuma vai ieņemamā amata. Es atceros tos laikus, kad ļaudis augstāk par visu pasaulē vērtēja Dievišķās Liesmas izpausmi cilvēkā. Šī Liesma bija redzama ar neapbruņotu aci. Nebija iespējams ne noslēpt savus sasniegumus, nedz arī maldināt cilvēkus ar iedomātiem sasniegumiem, jo viss bija acīm redzams: Dievišķā Uguns spulgoja ne tikai caur taisno acīm, vārda tiešajā nozīmē tā aptvēra visus viņu ķermeņus, arī fizisko.

Visus jūsu apziņas iepelējušos kaktus, visus vecās apziņas putekļus nepieciešams izdedzināt ar Dievišķo Uguni. Lai ugunīgās salamandras tagad ķeras pie planētas Zeme telpas attīrīšanas! Lai Zeme pieņem ugunīgo kristību un attīrās no tumsas un pagrimuma!
Jūsu uzdevums ir atjaunot Uguns nonākšanu jūsu pasaulē. Jūs varat to izdarīt ar savām čakrām.
Kunga Sanata Kumaras īstie un uzticīgie! 144 000 kristusbūtņu, kas pastāvīgi ir iemiesojumā un veic savu kalpošanu!
Jūsu stunda ir situsi. Mostieties!
Pateicoties jūsu varonīgajām pūlēm visu šo laiku planēta eksistē. Bet tagad ir pienācis laiks jums iznākt priekšplānā.

 

Iemīļotais Zaratustra 2010. gada 6. jūnijā

Lai jūs sāktu virzīties uz Dievišķās realitātes pusi, jums vajag parūpēties, lai jūsu dzīvi vadītu braucējs – jūsu Augstākais Es, jo tikai viņš ir spējīgs izvest jūs no iluzorās pasaules džungļiem.
Augstākā vadība, pareizā kustības virziena saglabāšana – lūk, kas jums nepieciešams.
Jauns laiks sākas. Cilvēku sabiedrībai nav cita ceļa un nav citas izejas no radušās situācijas, kā virzīties augšup, uz Dievišķo apziņu.
Visam, kas ir mazāks par Dievišķo pilnību, ir jātiek atstātam pagātnē un jāaizmirst.
Mēs ceram uz labu ražu no jūsu būtnēs izaugušās Dievišķības. Mēs sējām Dievišķās Gudrības graudus, un tagad mēs gaidām ražu.

 

Kungs Surija 2010. gada 24. decembrī

Mēs ceram uz labu ražu no jūsu būtnēs uzaugušās Dievišķības

 

ES ESMU Surija, atnācis pie jums šajā dienā.
Ziemas saulgriežu saule pavada mani šajā manas atnākšanas brīdī. Tieši tāpat jūsu Dievišķā ES ESMU Klātbūtnes saulei pastāvīgi ir jāpavada jūs.
Lai kādas nebūtu grūtības, nepatikšanas un pat nelaimes, jums ir jāzina, ka jūsu Dievišķā daļa pastāvīgi ir jums līdzās.
No jūsu Dievišķās daļas viedokļa visi jūsu daudzskaitlīgie iemiesojumi un klejojumi ilūzijas pasaulē šķiet kā viens mirklis, it kā viegls mākonītis mazliet aizēnojis sauli.
Jums ir, par ko padomāt. Jo ir pienācis laiks, kad ir vērts padomāt par Mūžīgo Dzīvi. Visas jūsu aizraušanās ilūzijas pasaulē jums drīz apniks, un īstā realitāte sāks jūs valdzināt.
Jūtas vajag turēt grožos. Domas vajag turēt grožos. Vajag pastāvīgi kontrolēt sevi. Iedomājieties ratus, kuros nav braucēja. Zirgi atstāti savā vaļā un dara to, kas viņiem ienāk prātā: plūc zāli, iet padzerties ūdeni. Tāds pajūgs nav spējīgs braukt uz mērķi, jo nav, kas to vada.

Jūsu laikā visas iespējas ir atklātas

 

Tāpat arī mēs cenšamies dot jums pareizus orientierus, kas vadīs jūs dzīvē, parādīs virzienu un pasargās. Kad jūsos ir Realitātes, Dievišķības izjūta, tad viss, kas ir mazāks par Dievišķo pilnību, paies garām jūsu apziņai, neatstājot tajā pēdas. Jūs tieksieties uz savu Uzvaru, uz savu Brīvību no matērijas važām.


Jums vajadzīga tikai prasme aiziet no apkārtējās ilūzijas un ieiet Dievišķajā realitātē. Tam nav vajadzīgs nekas cits kā tikai jūsu iekšējie pūliņi. Tāpat kā sportisti trenē fiziskos muskuļus, lai uzvarētu sacensībās, jums vajag trenēt savas dvēseles muskuļus, lai sasniegtu savu uzvaru Iesvētījumu Ceļā.


Jūsu tiekšanās un jūsu ikdienas garīgās prakses ar mūsu palīdzību neatgriezeniski paceļ jūs nākamajā evolūcijas pakāpē.

 

Sanats Kumara 2011. gada 27. decembrī

Gara spēks vada pasauli

 

Ārējais paklausīgi atkārto jūsu iekšējo stāvokli. Tāpēc visām jūsu rūpēm jābūt par uzticību Dieva Likumam savās sirdīs, savā iekšējā telpā.
Jūs varat saglabāt uzticību Dievam un ievērot Viņa Likumu pat tad, kad atrodaties cietumā. Jūsu iekšējā brīvība nav atkarīga no ārējās apkārtnes, lai kur arī jūs neatrastos.


Es runāju par to, ka tikai jūsu iekšējo sasniegumu pakāpe paver jums ceļu uz turpmāko evolūciju.


Es apdomāju šo manu vēstījumu jums pusgada laikā.

Nākamā pusgada laikā jums ir jāmeditē par mana vēstījuma būtību. Tikai tādā gadījumā Likums būs gandarīts. Tikai tādā gadījumā jūs apturēsiet karmu, kas rodas, ja jūs neieklausāties Valdoņu vārdos.
ES atnācu pie jums šajā dienā, lai sniegtu palīdzību un atbalstītu jūsu Dievišķību Ceļā.

 

Mozus 2013. gada 21. decembrī

Es parādu jums Ceļu, kā izkļūt no ilūzijas labirinta

Jūs kaut kādā mērā esat mūsu bērni, Dievišķo Valdoņu bērni. Katrā no jums ir mūsu daļiņa kā jūsu nākamās Dievišķības iedīglis.


Atšķirībā no daudzajām par bāreņiem kļuvušajām dvēselēm, kas apmaldījušās jūsu pasaulē, ir zināms skaits dvēseļu, kas atceras savu Dievišķo uzdevumu, savu Dievišķo izcelsmi. Tieši šīs dvēseles es uzrunāju šodien, un tieši šo dvēseļu vadību es uzņemos viņu Iesvētījumu Ceļā.

 

Kungs Maitreija 2013. gada 23. decembrī

Jums vajag pielikt maksimālās pūles, lai jūsu dzīvē atgrieztos Dievs

... cilvēces apziņas mijkrēslim nenovēršami ir jādod vieta skaidrai, saulainai dienai. Jūsu Dievišķības saulei ir jāapgaismo jūsu saprāts un visas jūsu domas un jūtas. Un tas notiks, mīļotie.


Sākumā šī nākotne izaugs nedaudzu cilvēku sirdīs. To sirdīs, kam ir stiprs Gars un kas ir spējīgi apkārtējai ilūzijai likt pretī savu ticību un uzticību Dievam un Valdoņiem. Vēlāk, kad tādu dvēseļu, kam ir Dievišķs apziņas stāvoklis, kļūs vairāk, cilvēces vairums sāks pagriezties uz Gaismas pusi.

 

Māte Marija 2013. gada 24. decembrī

Jums priekšā stāv atgriešanās pie Dieva

 

Dievišķā vadība izpaužas ne no ārienes, bet no cilvēcisko indivīdu iekšienes.
Tāpēc uzmanības fokusa virzienam jātiek mainītam no ārējā uz iekšējo.


Iluzorie spēki to vien dara, kā pastāvīgi mēģina noturēt jūsu uzmanību, pievērstu ārējām izpausmēm. Ātri mainās formas, preču ārējais izskats. Tā pati kņada valda televizoru ekrānos. Jums tiek piedāvāta nepārtraukta kadru, gaismas un skaņu efektu maiņa. Šie paņēmieni nomāc jūsu iekšējo, Dievišķo būtību. Iekšējās, Dievišķās īpašības tiek aizstātas ar ārējo surogātu pārpilnību.


Jūs pastāvīgi atrodaties informācijas plūsmā, un jums nav laika padomāt par mūžību.

Ja jūs nedomāsiet par mūžību, tad jūs nevarēsiet dzīvot mūžīgi.


Ja jūs neveltīsiet laiku pārdomām vienatnē par savām īpašībām, tad jūs nespēsiet attīstīt sevī Dievišķību.


Ja jūs nepavadīsiet laiku, lasot kvalitatīvus tekstus, tad jūs pārstāsiet domāt.


Ja jūs pārstājat domāt, tad jūs zaudējat neatkarību un pakļaujat sevi nekvalitatīvas informācijas plūsmām, kas izmet jūs uz evolucionārās attīstības ceļa nomales.


Es nepagurstu jums atkārtot, ka ir pienācis laiks, kad jums aiz visas dzīves daudzveidības ir jāatrod tas, kam ir mūžīga vērtība, un jāatsakās no visa, kas ir īslaicīgs un iznīcīgs.

 

Kuaņ Iņ 2013. gada 25. decembrī

Es ceru, ka šis mans Vēstījums iedegs sirdis tiem,
kuros vēl gail Dievišķā dzirksts!

 

ES ESMU El Morija!
Steidzamība diktē stingru Vēstījuma toni.
<...>
...mēs nākam ne jau tāpēc, lai sniegtu informāciju. Mēs nākam, lai ar mūsu palīdzību un ar mūsu dotajām zināšanām jūs atgrieztos Mājās.
Jūsu pasaule tādā izskatā, kāda tā ir pašlaik, nevar apmierināt tās dvēseles, kas atceras citu pasauli, Dievišķo pasauli. Tās dvēseles, kas atceras īstās attiecības starp cilvēkiem, kuras balstītas brālīgā Mīlestībā un Sadarbībā.
Jūs, daudzi, esat pazaudējuši to īsto un apslēpto, kas ietilpst pašā Esamības kodolā.
<...>

Dievišķajām Būtnēm aizvien grūtāk un grūtāk ir saklaudzināt jūsu sirdis, kas pārklātas ar necaurlaidīgām bruņām.
Iemiesojumā ir palikuši pavisam nedaudzi uzticīgie un patiesie, kas atceras Dievu un ir gatavi savas uzticības dēļ un aiz milzīgas līdzcietības pret cilvēci ziedot pat savu dzīvību, lai glābtu cilvēku dvēseles, kuras nomaldījušās iluzorajā pasaulē un neredz gaismu.
Nedaudzo gaišo dvēseļu dēļ un ar mērķi atbalstīt un palīdzēt es nāku, neņemot vērā Karmas Valdes lēmumu nedot vairs vēstījumus caur mūsu Sūtni.
<...>
Vēl un vēl reizi atgādinu jums: visas jūsu problēmas un visas jūsu sabiedrības problēmas ir saistītas tikai ar vienu – ar to, ka jūsu civilizācija ir atdalījusi sevi no Dieva.
Jūsu varā ir saņemt tik daudz laimes, tik daudz Mīlestības un tik daudz Dievišķās enerģijas, cik spēj izturēt jūsu būtne.
Vienīgais šķērslis ir jūsu karma, tā negatīvā enerģija, kas nogūlusi starp jums un Dievu un sastāv no jūsu pagātnē pieļautajām kļūdām, kas ir šī Visuma likuma pārkāpuma sekas.
<...>
Jums ir jāparāda tiekšanās un neatlaidība jūsu garīgās prakses nodarbību laikā.
Jums ir jānodemonstrē, kā jūs esat apguvuši mūsu vēstījumus, mūsu dotās dispensācijas un iespējas.
Viss, kas jums nepieciešams jūsu glābšanai pašreizējā posmā, jums ir dots un dots pilnā apjomā!
Ja jums nav pa spēkam apgūt mūsu doto Mācību, – vērsieties tieši pie Dieva un Dievišķajiem Valdoņiem. Lūdziet palīdzību, lūdziet atpestīšanu, un palīdzība nāks!
Bet, ja jūs joprojām sēdēsiet, rokas salikuši, un cerēsiet uz brīnumu, tad jūs pārlieku riskējat. Tāpēc, ka laika ir maz un ir pēdējais laiks.
Es ceru, ka šis mans Vēstījums iedegs sirdis tiem, kuros vēl gail Dievišķā dzirksts!

 

Valdonis Morija 2015. gada 21. jūnijā

Iesvētījumu Ceļš vienmēr ir atvērts tām dvēselēm,
kuras ir uzticīgas Dievam un Valdoņiem

Mēs pienācām jums cieši un pasniedzām Mūsu Mācību. Es pats kopā ar šo Sūtni vadījām trīs pasākumus, kuros ne tikai paudu Savu klātbūtni, bet arī vadīju Svētīšanu. Ar dimanta palīdzību Es piešķīru impulsu jūsu būtnei, kas spēj pamodināt jūsu Dievišķību un pamudināt jūs atrast Iekšējo Ceļu un iet pa to.

 

Kungs Maitreija 2018. gada 19. decembrī

bottom of page